ชื่อ :
กมลชนก สาลีพัชราภรณ์ , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
08.00 น. - 19.00 น.
08.00 น. - 19.00 น.
08.00 น. - 19.00 น.
อา 08.00 น. - 19.00 น.
ชื่อ :
กรกมล โหรสกุล , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - กุมารประสาทวิทยา
08.00 น. - 17.00 น.
07.00 น. - 16.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
พฤ 08.00 น. - 17.00 น.
อา 08.00 น. - 17.00 น.
ชื่อ :
ณัฐพร ชุมคง , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช
15.00 น. - 21.00 น.
09.00 น. - 17.00 น.
อา 11.00 น. - 21.00 น.
ชื่อ :
ดรุณี ชัยดรุณ , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - กุมารเวชโรคภูมิคุ้มกันในเด็ก
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
ชื่อ :
พาสินี จันทรสูนย์ , พ.ญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - โรคผิวหนังเด็ก
09.00 น. - 17.00 น.
09:00 น. - 17.00 น.
09.00 น. - 17.00 น.
พฤ 07.00 น. - 16.00 น.
อา 09.00 น. - 15:00 น.
ชื่อ :
พุทธชาติ ดำรงกิจชัยพร , นพ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - กุมารเวชโรคภูมิคุ้มกันในเด็ก
08.00 น. - 18.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
09.00 น. - 18.00 น.
พฤ 08.00 น. - 18.00 น.
09.00 น. - 16.00 น.
อา 08.00 น. - 18.00 น.
12