ชื่อ :
กฤษฎา บุญประเสริฐ , นพ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - ศัลยกรรมเด็ก
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
ชื่อ :
ณัฐพร ชุมคง , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช
15.00 น. - 21.00 น.
09.00 น. - 17.00 น.
อา 11.00 น. - 21.00 น.
ชื่อ :
ดรุณี ชัยดรุณ , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - กุมารเวชโรคภูมิคุ้มกันในเด็ก
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
ชื่อ :
ทิพวรรณ วรรณชัย , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ
08.00 น. - 21.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
พฤ 08.00 น. - 21.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
09.00 น. - 16.00 น.
ชื่อ :
พนิษา กันตจินดา , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
09.00 น. - 18.00 น.
09.00 น. - 18.00 น.
พฤ 09.00 น. - 15.00 น.
09.00 น. - 14.00 น.
09.00 น. - 14.00 น.
ชื่อ :
ภาวิณี อาฮูยา , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช
07.00 น. - 09.00 น.
14.00 น. - 21.00 น.
12.00 น. - 21.00 น.
อา 15.00 น. - 21.00 น.
12