ชื่อ :
ณัฐพร ชุมคง , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
60
15.00 น. - 21.00 น.
09.00 น. - 17.00 น.
อา 11.00 น. - 21.00 น.
ชื่อ :
พัชรกมล บุญสม , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
60
ชื่อ :
ภาวิณี อาฮูยา , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
60
07.00 น. - 09.00 น.
14.00 น. - 21.00 น.
12.00 น. - 21.00 น.
อา 15.00 น. - 21.00 น.
ชื่อ :
วรลักษณ์ สุติรัตนชัย , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
60
ชื่อ :
วริศรา จันตะดุลย์ , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
60
17.00 น. - 21.00 น.
ชื่อ :
วันนาวี สุขสมัย , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
60
12