ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: FEMALE

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง
26,900.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body CompositionAnalysis)
 3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Screening Examination)
 4. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Screening)
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 7. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 8. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL - Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL - Cholesterol)
 12. ตรวจการทำงานของไต (BUN) 
 13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (Total protein)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (Bilirubin)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (GGT - Gamma GT)
 20. ตรวจกรดยูริคในเลือด (Blood Uric acid)
 21. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH -  Thyroid stimulating Hormone)
 22. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3 - Free Triiodothyronine)
 23. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4 - Free Thyroxine)
 24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) 
 25. ตรวจระดับวิตามินดี (25-Hydroxy vitamin D total )
 26. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 27. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)
 28. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 29. การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนและล่างด้วยอัลตราซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
 30. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG - Electrocardiogram)
 31. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST - Exercise Stress Test)
 32. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)
 33. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติ (Digital Mammogram (3D) with Tomosynthesis)
 34. ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ตำแหน่ง (Bone Density 2 Parts)
 35. คูปองอาหาร (Food Coupon)
หมายเหตุ
 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 2. ทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ไม่มสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999
 6. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ >>