ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: MALE

เหมาะสำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
28,900.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body CompositionAnalysis)
 3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Screening Examination)
 4. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Screening)
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 7. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 8. ตรวจระดับไขมันเลือด (Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจระดับไขมันเลือด (HDL - Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL - Cholesterol)
 12. ตรวจการทำงานของไต (BUN) 
 13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 17. ตรวจการทำงานของตับ (Total protein)
 18. ตรวจการทำงานของตับ (Bilirubin)
 19. ตรวจการทำงานของตับ (GGT - Gamma GT)
 20. ตรวจกรดยูริคในเลือด (Blood Uric acid)
 21. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH -  Thyroid stimulating Hormone)
 22. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (FT3 - Free Triiodothyronine)
 23. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (FT4 - Free Thyroxine)
 24. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) 
 25. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 26. ตรวจหาสารคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Total and Free PSA)
 27. ตรวจระดับวิตามินดี (25-Hydroxy vitamin D total )
 28. ตรวจระดับฮอล์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศชาย (Free Testosterone) 
 29. ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 30. ตรวจระดับฟอสเฟตในเลือด (Inorganic phosphate)
 31. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 32. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)
 33. ตรวจหาคราบหินปูนของหลอดเลือดหัวใจ (CTcalcium scoring)
 34. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 35. การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนและล่างด้วยอัลตราซาวน์ช่องท้อง (Ultrasound Whole Abdomen)
 36. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG - Electrocardiogram)
 37. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST - Exercise Stress Test)
 38. ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ตำแหน่ง (Bone Density 2 Parts)
หมายเหตุ
 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
 2. ทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 3. ไม่มสามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999
 6. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562
คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ >>
Customers who bought this item also bought