ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

บริการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์เงื่อนไขการชำระเะงิน:
  1. คุณสามารถใช้ E-payment เพื่อการจ่ายเงินผ่านทาง Online ได้ทุกกรณี ยกเว้นการซื้อขายแพ็กเกจและโปรโมชั่นที่มีขายอยู่บนเว็บไซต์
  2. เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับทางโรงพยาบาล โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ (ถ้ามี)