fbpx
 • เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผู้ป่วย

  เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผู้ป่วย

 • 1

การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านพุทธิปัญญา (Cognition)

 • แบบทดสอบด้านจิตประสาท (Neuropsychological Test) เป็นการตรวจความผิดปกติทางพุทธิปัญญาด้านต่างๆ ได้แก่
  • ด้านความจำ (Memory)
  • ด้านภาษา (Language)
  • สมาธิ (Attention)
  • การรับรู้เกี่ยวกับระยะและทิศทาง (Visuospatial Function)
  • ด้านการจัดการและตัดสินใจ (Executive Function)
  • ด้านการคำนวณ (Calculation) เป็นต้น

  วัตถุประสงค์ในการส่งตรวจ เพื่อเป็นการคัดกรอง ช่วยยืนยันและวินิจฉัยแยกโรค รวมทั้งติดตามผลการรักษาภาวะบกพร่องทางพุทธิปัญญา

 • แบบทดสอบอาการด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม (Behavioral and Psychological Symptom of Dementia)
 • แบบทดสอบด้านความสามารถในการประกอบชีวิตประจำวัน (Activity of Daily Living)