fbpx
  • เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผู้ป่วย

    เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผู้ป่วย

  • 1

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan)

เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถสร้างภาพได้ถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา)โดยใช้เวลาไม่ถึง 0.5 วินาที สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยต่อโรคแทรกซ้อน และไม่จำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล