fbpx
 • รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ

  รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ

 • 1

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามุ่งมั่นพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพจนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9002 ครอบคลุมทุกระบบงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 (ปัจจุบันเป็น version ISO 9001 : 2000) และในปีเดียวกันได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประเภทธุรกิจบริการที่มีชาวต่างประเทศมาใช้บริการจำนวนมาก นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่สามของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากการทำงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องใน พ.ศ. 2547

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาสามารถผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation) ในความดูแลของ "สถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.)" และด้วยมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของอีกหนึ่งความภูมิใจ คือ รางวัลการจัดการโรงพยาบาลดีเยี่ยมแห่งเอเชียถึง 3 ปี คือ HMA Award : 2004, HMA Award : 2005, HMA Award : 2006

สิ่งเหล่านี้คือความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทุกฝ่ายที่จะร่วมกันยกระดับคุณภาพการบริการ และคุณภาพทางการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะระบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมให้คุณภาพชีวิตที่ดีในด้านการรักษาพยาบาลแก่คนไทยและคนทั่วโลก

มาตรฐานการรับรองต่างๆ
JCI Certificate2015
ผ่านการรับรองด้านการรักษาพยาบาล โดยสถาบันประกันคุณภาพระดับโลก Joint Commission International-JCI, USA: 2015 - 2018
2Awards CertificatedThumb
รางวัล Healthcare Asia Awards 2021 และ International Best Practice Competition 2021
ha logo
มาตรฐานรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Accreditation : Aug 2017 -  Aug 2020
CAMTS dual thumb
มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับสากลประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป CAMTS & CAMTS EU
Medical Tourism Website Transparency Award 2009
 • มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 accreditation in 2003
 • Super Brand 2003
 • รางวัลการจัดการโรงพยาบาลดีเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2547-2549 The Asian Hospital Management Award : 2004-2006   รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น ประจำปี 2546 Prime Minister's Export Award : 2003
 • การรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล Thailand Nursing Council in 2012
 • รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประเภท สถานพยาบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภาคเอกชน) Thailand Tourism Award 2013
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการที่มีการฝึกอบรมครบถ้วน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประจำปี 2556 An Outstanding Establishment in Skill Development Promotion 2013
 • AIA Hospital Quality Award 2014
 • รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2557 EIA monitoring Award 2014
 • Top 10 Best Medical Service by Tourism Authority of Thailand 2015
 • IMTJ Medical Travel Awards - Highly Commended International Cosmetic Surgery Clinic of the Year by International Medical Tourism Journal 2015
 • Healthcare Asia Awards 2019
  1. Corporate Social Responsibility of the Year
  2. Management Innovation of the Year
  3. ICT Initiative of the Year
 • Healthcare Asia Awards 2021
 • International Best Practice Competition 2021