• Bangkok Hospital Pattaya

  Bangkok Hospital Pattaya

  A premier tertiary healthcare provider, dedicated to international quality, customer focused care.
 • 1

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ด้วยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร

ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Commitment to excellence) ด้วยมาตรฐานคุณภาพ (Quality)และการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ (Service with a heart) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ด้วยความสามารถในการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม. 143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ในเขตเมืองพัทยา)

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2533 มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเพียง 100 เตียง ต่อมาในพ.ศ. 2543 ได้สร้างอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะระบบ เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เป็นการรักษาโรคเฉพาะสาขามากขึ้น มีจำนวนเตียงมากกว่า 200 เตียง สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรและทันสมัย อาทิ ศูนย์หัวใจ ซึ่งตรวจรักษาโรคหัวใจด้วยการฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน รวมถึงการผ่าตัดทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ ด้วยเทคนิคพิเศษโดยไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออก โดยมีมาตรฐานการรักษาทัดเทียมโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การแพทย์ที่กำลังพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับคือ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ความงาม เป็นต้น

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Digital MRI 3.0 T , เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128-Slice MDCT, การตรวจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ ของทารกในครรภ์ [4-D Ultrasound], เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล DSI, เต็มประสิทธิภาพด้วยระบบ PAC ข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล, การตรวจความหนาแน่นกระดูก, เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ (Digital Mammogram with Tomosynthesis), เครื่องฉีดสีและขยายหลอดเลือดหัวใจ [Cathlab] รวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ [Helipad] และห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นใต้ลานจอดเพื่อเตรียมการรับส่งผู้ป่วยที่ถูกลำเลียงมาทางอากาศ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ประจำกว่า 100 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษาประมาณ 200 ท่าน บริการทางการแพทย์หลากสาขา ครบวงจรและทันสมัยมากที่สุดในภาคตะวันออก และเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ดีที่สุด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้ก่อสร้างอาคารใหม่ 15 ชั้น ขยายเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารเดิม มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์บนพื้นที่กว่า 23 ไร่ ทั้งนี้เมื่อเปิดดำเนินการครบถ้วนแล้ว จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะระบบอย่างเต็มรูปแบบ อันมีจำนวนเตียงมากถึง 400 เตียง มีพื้นที่บริการที่ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัยครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเท่าโรงแรมชั้นนำ แต่ยังคงไว้ซึ่งความอบอุ่น สบายเหมือนพักอยู่ที่บ้าน และมั่นใจในความปลอดภัยจากการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์และความพร้อมของเทคโนโลยีทางการแพทย์

ด้วยเป็นที่ตั้งในเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกหมุนเวียนกันมาเที่ยวตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการชาวต่างประเทศถึงปีละกว่า 100,000 คน หรือประมาณ 40% ของผู้ใช้บริการทั้งหมด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จึงให้ความสะดวกสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติด้วยล่ามกว่า 20 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ นับตั้งแต่งานเอกสารด้านประกันสุขภาพ ประสานงานสถานทูต ไปจนถึงการรับส่งผู้ป่วยต่างประเทศ และยังจัดให้มีการสอนภาษาการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างของแต่ละชนชาติแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้การบริการมีความราบรื่น ตรงตามความคาดหวังของคนต่างชาติต่างภาษาและวัฒนธรรม เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำอันเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการที่ดีและการรักษาที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันเรายังคงให้ความสำคัญกับผู้รับบริการชาวไทยอันเป็นหัวใจหลักของเราอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านเสมอมา

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ มีการจัดตั้ง พัฒนาคลินิก และศูนย์การแพทย์หรือบริการเฉพาะโรคขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่า เป็นโรงพยาบาลมีแพทย์และบริการทางการแพทย์หลากสาขา ครบวงจรมากที่สุดในภาคตะวันออก

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพการบริการ อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร Bangkok Hospital Pattaya is a medical service facility with high standards and international quality which can engender trust and provide optimal satisfaction for our customers. Bangkok Hospital Pattaya has a policy of continuous improvement and monitoring of management and services through its quality control protocols.

นโยบายความปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องและ บุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง Bangkok Hospital Pattaya is mindful of its responsibilities to its customers, hospital personnel and society in preserving the environment and follows accepted Occupational Health and Safety standards, as well as maintaining quality control systems.

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยากำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน คือ

 1. แผนการสร้างความเป็นตติยภูมิด้านการแพทย์
 2. แผนการสร้างความเป้นเลิศด้านบริการคลินิก
 3. แผนการปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานสูงสุด
 4. แผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มีความพร้อมในระดับตติยภูมิ
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ PCU ที่เป็นเป้าหมายหลัก ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้เป็นที่ยอมรับว่าให้การบริการได้ดีที่สุดในภาคตะวันออก
 3. เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีความมั่นใจที่จะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามากกว่าที่อื่นๆ
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาให้สามารถเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการการแพทย์ในภาคตะวันออก
เป้าหมาย
 1. เป็นศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในระดับตติยภูมิที่พร้อมที่สุดในภาคตะวันออก
 2. เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ผู้ป่วยนึกถึงเมื่อต้องการรักษาโรคเกี่ยวกับ หัวใจ สมอง หรือกระดูกและข้อ
 3. โรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐานคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการจากองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
 4. มีการจัดกิจกรรมวิชาการในระดับภูมิภาคแก่บุคลากรการแพทย์ทั่วไปทั่วไปทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำ
Core Value Campaign

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานคุณภาพและการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถในการทำงานเป็นทีม