fbpx

วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดี1 อาคารดี รพ.กรุงเทพพัทยา ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพพัทยาได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน” ครั้งที่ 6 “6th Trauma Day : The Challenges of Advance Trauma Care” เพื่อให้แพทย์ พยาบาลจากสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัย ตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support โดยมี พญ.พีรพรรณ เจรจาปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และ นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยากล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นมีการบรรยาย เรื่อง “Trauma Management” โดย นพ.สมประสงค์ ทองมีสี ผู้อำนวยการ Trauma & Surgery Administration Unit รพ.ชลบุรี เรื่อง “การแพทย์ฉุกเฉินในอุบัติภัยสารเคมี (Emergency Medical Service in HAZMAT Incident)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “Social Media กับความท้าทายในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน” โดย อ.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง “Advanced Trauma Care for nurses” โดย ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต Trauma Specialist รพ.กรุงเทพภูเก็ต เรื่อง “EMS การทำงานด้วยใจ” โดย พญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Read 1764 times