fbpx

เมื่อวันที่ 2 และวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม นำทีมโดย ทพญ.ทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทพ.ปฐมพงศ์ เครือจันทร์ ทพญ.สุกัญญา กวางทองพานิชย์ ทพญ.ชนันพร นุ่นละออง และทพญ.ธิดารัตน์ สิงขร ตรวจสุขภาพฟันพร้อมแนะนำวิธีการแปรงฟันที่­ถูกต้องให้แก่เด็กๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา และศูนย์ธารชีวิตเด็กพัทยา นอกจากนี้เด็กๆ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเคลือบหลุมร่องฟั­นป้องก

Read 862 times