fbpx

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา แผนกลูกค้าสัมพันธ์บริษัทคู่สัญญา ร่วมกับ ศูนย์กุมารเวช รพ.กรุงเทพพัทยาจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “รอบรู้ ทันภัย ไขปัญหาเด็ก..ยุคดิจิตอล” โดยมี คุณจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงพาสินี จันทรศูนย์ และ นายแพทย์ธวัชชัย ดำหริห์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับ­ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบถึงภัยเงียบของเ­ด็กในยุคดิจิตอล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็ก ซึ่งมีคณะครู ผู้ปกครอง และบริษัทคู่สัญญาเข้าร่วมฟังกว่า 50 ท่าน

Read 823 times