fbpx

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมขบวนพาเหรดเนื่องใน “วันรณรงค์โรคเอดส์โลก” 1 ธันวาคม 2558 “World AIDS Day 2015” จัดโดย งานควบคุมโรค สำนักการสาธารสุข เมืองพัทยา เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน­เข้าถึงการป้องกัน และการดูแลรักษาสุขภาพ เข้าใจผู้ติดเชื้อ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันโ­รคเอดส์ให้กับทุกคน WORLD AIDS DAY 2015

Read 665 times