fbpx
  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

  • 1

Internal Medicine Center

ให้บริการด้านการดูแล รักษา เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจโดยเฉพาะ ร่วมกับนักโภชนาการ และบุคลากรฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ให้การฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

การให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ
  • ให้คำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกาย การปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคหัวใจและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
  • จัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล
  • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการเฉพาะบุคคลโดยนักโภชนาการที่เชี่ยวชาญ
  • จัดโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดี
  • จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพหัวใจ
  • ให้คำปรึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และติดตามผลอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี

การดูแลจากแพทย์และอุปกรณ์ทันสมัย

ให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง ตรวจวัดสัญญาณชีพจรและระดับออกชิเจนตลอดระยะเวลาที่ออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เครื่องมือและบุคลากรที่มีความพร้อมในการช่วยชีวิตขั้นสูง