• หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

  • 1

Critical Care

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (Intensive care unit: ICU)

เป็นหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤต ทั้งอายุรกรรม และศัลยกรรม ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์เฉียบพลัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บหลายระบบร่วมกัน และผู้ป่วยอุบัติเหตุและมีเลือดคั่งในสมอง เป็นต้นโดยมีอุปกรณ์การแพทย์ที่รองรับและพร้อมรักษาได้อย่างทันท่วงที

หอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตนี้ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยหายจากสภาวะโรค ทุเลาจากการเจ็บป่วย หรือหลงเหลือความพิการน้อยที่สุด

หอบำบัดผู้ป่วยวิกฤตสามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตได้จำนวน 15 เตียง

หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต  (INTENSIVE CARE UNIT: IMCU)

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤต แต่ยังมีความจำเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ป่วยจะเกิดความกลัวจากภาพลักษณ์ หรือลักษณะของผู้ป่วยวิกฤตอื่นๆที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต(ICU) ที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนานับประการ โดยหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต(IMCU) จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น ญาติผู้ป่วยสามารถเข้าเยี่ยมและดูแลได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

นอกจากนี้หอบำบัดผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMCU) ยังสามารถให้การดูแลผู้ป่วยถ้าพบว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง เราสามารถประเมินและให้การดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมีเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างครบครัน ทันสมัย โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

หอบำบัดผู้ป่วยกึ่งวิกฤตสามารถรองรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตได้จำนวน 13 เตียง