fbpx
 • ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

 • 1

Dental

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม ตรวจรักษาโรคในช่องปาก เหงือกและฟันอย่างครบวงจรและทันสมัย ดูแลรักษาปัญหาทางทันตกรรมให้ทุกคนในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบทำความสะอาดเครื่องมือที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล พร้อมห้องทันตกรรมที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย สะดวกสบายและเป็นส่วนตัวโดยมีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 10 สาขา

 • ทันตกรรมสาหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) การรักษาฟันและโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในช่องปากสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) การรักษาโดยการจัดการเรียงตัวของฟัน เพื่อให้มีการสบฟันที่ดี มีความสวยงามและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral & Maxillofacial Surgery) การรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งนอกจากการถอนฟันแล้ว ยังรวมถึงการผ่าตัดอวัยวะต่างๆ บริเวณช่องปากและใบหน้าด้วย
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือ ทันตกรรมใส่ฟัน (Prosthetic Dentistry) การรักษาโดยการทำของเทียม เพื่อใช้ทดแทนอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก เพื่อให้สามารถใช้งานได้และมีความสวยงาม อาทิ การทำ วีเนียร์ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สวยงาม ของฟ้น
 • ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry) การรักษาโดยการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรร่วมกับการทำฟันปลอมบนรากเทียมนั้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟัน
 • ทันตกรรมบูรณะ ช่องปากและใบหน้า (Maxillofacial Prosthetics) การรักษาโดยการทำของเทียมเพื่อใช้ทดแทนอวัยวะต่างๆ บริเวณใบหน้าภายในช่องปาก
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics) การรักษาอาการเจ็บและการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน
 • ปริทันตวิทยา หรือ โรคเหงือก (Periodontics) การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะรอบรากฟันได้แก่ เหงือกและกระดูก การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะรอบรากฟันให้มีลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งการคงสภาพอวัยวะรอบรากฟันให้สามารถส่งเสริมการทำงานของฟันให้มีประสิทธิภาพ
 • ทันตกรรมบูรณะ หรือ ทันตกรรมตกแต่ง (Operative & Esthetic Dentistry) ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม การรักษาโดยการบูรณะฟัน เพื่อทดแทนส่วนของฟันที่สูญเสียไปให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งการบูรณะตกแต่งให้เกิดความสวยงาม
 • ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) การรักษาทั่วไปทางทันตกรรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

1. เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม 3 มิติ (Dental CT Scan) เป็นการเอกซเรย์ช่องปากและฟันแบบ 360 องศา

dental ct scan

 • จำลองภาพฟันและขากรรไกรแบบ 3 มิติ
 • ประเมินความหนาของกระดูกก่อนการผ่าตัด
 • สามารถฝั่งรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 • วางแผนการรักษาด้านทันตกรรมได้แม่นยำยิ่งขึ้น

2. Endomicroscope

Endomicroscope

จากการผสานเทคโนโลยีของกล้องผ่าตัด Surgical Operating Microscope กับการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายรูปแบบ ช่วยให้มองเห็นฟันบางตำแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และด้วยกำลังขยายที่เพิ่มขึ้นมากถึง 25 เท่า ทำให้เกิดความแม่นยำสูง

กล้อง Endomicroscope ช่วยให้การรักษาทางทันตกรรมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ช่วยหาตำแหน่งทางเข้าสู่คลองรากฟันได้อย่างแม่นยำ
 • ช่วยในการผ่าตัดฝังรากเทียมในบางตำแหน่ง
 • ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรักษา
 • เพิ่มความมั่นใจในการกรอเนื้อฟัน
 • เพิ่มโอกาส ในการรักษาทางทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน

 อีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการจาก ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

* การรักษาโดยใช้กล้อง Endomicroscope ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์

3. อุปกรณ์ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบการนิ่งสเตอไรล์ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ปลอดเชื้อ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมทุกชิ้น ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบการนิ่งสเตอไรล์(Sterile) จากหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาแต่ละครั้งสะอาดและปลอดเชื้อแน่นอน

4. ฟันขาวอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด รวดเร็วกับ Zoom!™Tooth Whitening

5.เครื่องมือบันทึกข้อมูลภายในช่องปาก แบบ 3 มิติ (Oral Scanner)

stroumann

Straumann SLActive®

ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry) การรักษาโดยการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรร่วมกับการทำฟันปลอมบนรากเทียมนั้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟัน

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

oral

Oral Scanner เครื่องมือบันทึกข้อมูลภายในช่องปาก แบบ 3 มิติ

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

dental csrvdo

โครงการ CSR "ฟันดี ชีวีมีสุข"

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียมจัดกิจกรรม CSR ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ "ฟันดี ชีวีมีสุข"

โดย นายแพทย์ภูวดล โกศลอิทธิกุล

dental sterilevdo

มาตรฐานการปลอดเชื้อ

มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยด้วยระบบทำความสะอาดเครื่องมือในห้องปลอดเชื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

โดย ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม