fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

ใครควรได้รับการตรวจหาโรคเบาหวาน

die08

1.ผู้มีอาการของโรคเบาหวาน
2.ผู้ที่ไม่มีอาการ จะตรวจเมื่อ
    2.1 อายุเกิน 40 ปี
    2.2 อายุไม่เกิน 40 ปี แต่อ้วน หรือมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กก/ม2 (23 กก/ม2 ในคนเอเชีย)ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นเบาหวานดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ข้อ

 • มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน(พ่อ แม่ พี่ น้อง)
 • มีประวัติความทนต่อน้ำตาลบกพร่อง(IGT) หรือระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ (IFG)
 • เคยคลอดบุตรน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กก.
 • เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • มีความดันโลหิตสูงหรือรักษาความดันโลหิตสูงอยู่
 • ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (ไขมันเอช ดี แอล โคเลสเตอรอลน้อยกว่า 35 มก./ดล. และ/ หรือ ไตรกลีเซอไรด์มากกว่า 250 มก./ดล.)
 • มีโรคหลอดเลือดตีบแข็ง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดส่วนปลายที่เท้าตีบ
 • มีโรคหรือลักษณะบ่งว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ได้แก่ มีถุงน้ำรังไข่ (polycystic ovarian syndrome) ผิวหนังหนาและดำบริเวณต้นคอ หรือรักแร้(acanthosis nigricans)
 • ไม่ได้ออกกำลังกาย
 • เชื้อชาติที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน เช่น ชาวอินเดีย ชาวหมู่เกาะแปซิฟิก

*** ในผู้ที่ไม่มีอาการ หากผลตรวจปกติ ควรมีการตรวจซ้ำทุก3 ปี หรือตามความเหมาะสม

แพ็กเกจโปรโมชั่นส่งท้ายปี Healthy Living 2023

healthyliving2023 thumb

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

เบาหวานลงไต ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน