fbpx
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 • 1
Health Promotion

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคลให้เลือก หรือให้คำแนะนำในเรื่องของโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณเอง หรือสุขภาพของคนที่คุณรัก เราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต

บริการของศูนย์
 1. บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลตั้งแต่กลุ่มอายุ15 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสุขภาพทั่วไป
  • ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญาทั้งตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี
  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
  • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
  • ตรวจสุขภาพในกรณีขอใบรับรองแพทย์
  • ให้บริการฉีดวัคซีน
 2. บริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาลโดยทีมบุคลากร ประกอบด้วยแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ไปบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ณ สถานประกอบการ
 3. บริการตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ ดังนี้
  • Executive: Female

   เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง
  • Executive: Male

   เหมาะสำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • VIP: Female

   เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง
  • VIP: Male

   เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง
  • Basic Plus

   เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้ที่ห่วงใยสุขภาพและต้องการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี
  • Basic

   เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็นการตรวจดูการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายในเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพ อยู่ในวัยกำลังศึกษาหรือเริ่มทำงาน ควรรับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการตรวจสุขภาพ

เราใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเฉพาะทางกับการตรวจในแต่ละประเภท

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test) - เครื่องวัดสมรรถภาพของหัวใจ ขณะหัวใจกำลังทำงานที่สภาวะต่างๆ
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดแดง(ABI) – เพื่อวินิจฉัยการอุดตันและการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด – เพื่อวินิจฉัยประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของปอด
 • เครื่องตรวจอาชีวอนามัย (Vision Screener-occupational)
 • เครื่องตรวจการได้ยิน – เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของการได้ยิน
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • การตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการด้วย Cobas 6000 System

The Doctors : วัคซีนเพื่อชีวิต