fbpx
  • ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู

  • 1

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

ศูนย์ การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีเครื่องมือพิเศษที่สามารถช่วยในการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติ ดังนี้

  • Posturography เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบประสาทการทรงตัว เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการเวียนศีรษะ เสียการทรงตัว และช่วยในการวินิจฉัยโรคของระบบทรงตัวทั้งระบบ และนอกจากนี้เครื่องมือยังสามารถที่จะช่วย ฟื้นฟูผุ้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวอีกด้วย
  • Caloric Test, Vedeo Nystagmography (VNG) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยโดยการวัดการทรงตัวของหูชั้นใน และสมอง โดยดูการตอบสนองของลูกตา
  • Auditory Brainstem Response เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะศุญเสียการได้ยิน เป็นการตรวจการได้ยินโดยวัดการได้ยินระดับก้านสมองถ้าผิดปรกติ ตรวจหาระดับการได้ยินที่ถูกต้อง ณ ความถี่ต่างๆ เพื่อจัดเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสม (Auditory Steady State Response)
  • เครื่องมือตรวจวัดการได้ยินโดยเครื่องไฟฟ้า (Audiometry) เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อทราบความสามารถในการรับเสียง ณ ความถี่ต่างๆและยังสามารถตรวจความสามารถการเข้าใจคำพูด (Speech Discrimination Score) อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดการได้ยินโดยวิธีพิเศษ เพื่อแยกตำแหน่งรอยโรค (Bekesy Audiomety) และยังสามารถตรวจแยกการเสียงการได้ยินของปลายประสาทรับเสียงในหูชั้นใน โดยวัด SISI Score (Recruitment Test) และสามารถตรวจแยกการเสียงการได้ยินส่วนประสาทรับเสียง และความล้าของสมองโดย (Tone Decay Test)
  • เครื่องมือตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง (TYMPANOGRAM) เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถใช้ในการวินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อดูการทำงานของหูชั้นกลาง หูชั้นกลาง อยู่หลังแก้วหู เป็นโพลงอากาศ และเป็นที่ตั้งของกระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลนม้า ทำหน้าที่เป็นสะพานรับทอดส่งต่อแรงสั่นสะเทือนของเสียงที่กระทบแก้วหูส่งต่อไปยังหูชั้นใน อวัยวะในหูชั้นกลางจะทำหน้าที่ได้ดี แรงดันอากาศในหูชั้นกลางต้องเท่ากับแรงดันอากาศภายนอก หูชั้นกลางจึงมีท่อปรับแรงดันอากาศให้เท่ากับบรรยากาศภายนอก ต่อกับด้านหลังของโพลงจมูก เรียกท่อ Auditory Tube ซึ่งในภาวะปรกติจะปิดอยู่และจะเปิดเพื่อปรับแรงดันเมื่อเรากลืนหรือหาวนอน อากาศในหูชั้นกลางจะมีการดูดซับไปช้า ๆ ทำให้เราต้องกลืนเพื่อปรับแรงดันนาน ๆ ครั้ง
  • เพื่อให้กระดูกทั้งสามสามารถส่งการสั่นสะเทือนได้ดีที่สุด การสั่นสะเทือนของแก้วหูและกระดูกเล็ก ๆ ทั้ง 3 จะไปทำให้เกิดการกระเพื่อมของน้ำในหูชั้นใน และเกิดการกระตุ้นปลายประสาทการได้ยินที่ลอยอยู่ในน้ำในหูชั้นในนั้นเอง และแรงกระเพื่อมต้องมีความพอดีด้วย