fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ความก้าวหน้าในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้
  • โครงสร้างค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายตัวได้นี้ ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์มานานแล้ว (เช่น ไหมละลาย) สามารถสลายกลายเป็นสารที่มีในร่างกายตามธรรมชาติ คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ ซึ่งจะถูกดูดซึมไปทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป
  • ฝังโครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ ไว้ตรงรอยโรคเช่นเดียวกับขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดชนิดเคลือบยา
  • โป่งขยายบอลลูนจนโครงสร้างค้ำยันหลอดเลือดเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ไปกดทับรอยโรค ให้แนบชิดผนังหลอดเลือด
  • ถอนบอลลูนออก จากนั้นยาจะเริ่มละลายออกมารักษาบริเวณรอยโรค
  • วัสดุที่ใช้ทำโครงค้ำยันหลอดเลือดจะเริ่มสลายตัวอย่างช้าๆ 
  • โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ จะสลายหมดไปในเวลา 2-3 ปี ทำให้หลอดเลือดกลับคืนสภาพธรรมชาติ สามารถทำงานได้ดังเดิม

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)