fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

cadio

 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลงปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย เป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

อาการ

• จุกแน่น เสียด แสบบริเวณทรวงอก
• อ่อนเพลีย เหงื่อออก
• ใจสั่น


การตรวจวินิจฉัย

• ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
• ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) หรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

• กินยาขยายหลอดเลือด
• ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เช่น เลิกบุหรี่ ควบคุมความดัน งดอาหารที่มีไขมัน
• ทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ หรือผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)