fbpx
  • ศูนย์หัวใจ

  • 1

การผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือด

1. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : CCRONARY ARTERY BYPASS GRAFTING)
    ศัลยแพทย์ของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้พัฒนาวิธีการผ่าตัดมาอย่างต่อเนื่องและผ่าตัดหัวใจด้วยเทคนิคใหม่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย  คือ

  • การผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้ปอดและหัวใจเทียม (OFF-PUMP CABG)
  • การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดง (ALL ARTERIAL CONDITS) และหลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดดำที่ขา
  • การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก และไม่มีแผลที่ขา (SMALL INCISION)

1.1  การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (OFF-PUMP PROCEDURES)
ศัลยแพทย์ได้พยายามปรับปรุง พัฒนาเทคนิควิธีการผ่าตัดหัวใจให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งการผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมนี้เป็นการผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือ เกาะยึดหัวใจในจุดที่ทำการต่อเส้นเลือดให้หยุดนิ่ง ในขณะที่ส่วนอื่นของหัวใจยังเต้นเป็นปกติ การผ่าตัดนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในต่างประเทศ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันผู้ป่วยประมาณร้อยละ 25-30 ของการผ่าตัดหัวใจทั่งโลกได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีนี้
วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดแบบนี้ คือ ลดผลแทรกซ้องจากการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Heart-lung machine หรือ Pump) ถึงแม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 2-3 หลังการผ่าตัด แต่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงได้ เช่น ปอดเสื่อม เนื่องจากการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอดไม่เพียงพอ ไตวายชั่วคราว ภาวะเป็นอัมพาตหลังการผ่าตัดและเลือดไม่แข็งตัว ทำให้เลือดออกไม่หยุด
นอกจากนี้ยังมีข้อดีของการผ่าตัดโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (OFF-PUMP PROCEDURES) อีก คือ

  • การใช้ปริมาณเลือดที่น้อยลง
  • ระยะเวลาในการผ่าตัดและการดมยาสลบสั้นลง
  • เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีอันตรายเสี่ยงสูงหรือผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนมาก

1.2   การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดง (ALL ARTERIAL CONDITS)
การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดงนี้ เป็นวิธีการที่ได้การยอมรับโดยทั่วไปว่ามีผลดีมากต่อผู้ป่วยในระยะยาว หลอดเลือดแดงที่นำมาใช้มากที่สุด คือ หลอดเลือดแดงจากหน้าอกด้านซ้าย หลอดเลือดแดงจากหน้าอกด้านขวา หลอดเลือดแดงที่บริเวณปลายแขนด้านในข้างซ้ายหรือขวา และหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกระเพาะ การใช้หลอดเลือดแดงจากหน้าอก นำมาต่อกับหลอดเลือดหัวใจทางด้านหน้า ให้ผลการผ่าตัดดีมากและทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าการใช้วิธีอื่นจากการศึกษาผลในระยะยาว (10 ปี) พบว่าการผ่าตัดที่ใช้หลอดเลือดแดงจากหน้าอกประมาณ 90-95% ของหลอดเลือดแดงที่บริเวณปลายแขนและหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกระเพาะ พบว่าหลอดเลือดที่ใช้ยังคงใช้งานได้ดี ประมาณ 85% และ 80% ตามลำดับ สำหรับผู้ป่วยที่ใช้หลอดเลือดดำ พบว่าเพียง 60% เท่านั้น ที่หลอดเลือดยังใช้งานได้ดีและไม่เกิดการอุดตัน
การผ่าตัดที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ศัลยแพทย์จะไม่นิยมใช้หลอดเลือดดดำ (Saphenous Vein) จากขา ยกเว้นว่าไม่สามารถหาหลอดเลือดแดงจากที่อื่นได้

1.3   การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก และไม่มีแผลที่ขา (SMALL INCISION)
ศัลยแพทย์ของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จะทำการผ่าตัดหัวใจโดยมีแผลขนาดเล็กหรือเรียกว่า Minimally Invasive จะไม่มีแผลเป็นที่มีขนาดยาวเท่าไม้บรรทัดเหมือนกับการผ่าตัดสมัยเก่า จึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดแผลน้อยลง อาการเจ็บบริเวณสันอกที่ถูกผ่าตัดน้อยลง เส้นประสาทและเนื้อเยื่อถูกทำลายน้อยลง การผ่าตัดโดยไม่ใช้หลอดเลือดดำจากบริเวณด้านในของขาข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นเดินและเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น
สำหรับแผลผ่าตัดที่แขน ที่เกิดจากการนำหลอดเลือดแดงออกมาใช้ เป็นเพียงแผลเล็กๆ 3 แผล ขนาดความยาวแผลละประมาณ 2 เซนติเมตร ซึ่งทำให้อาการปวดแผลที่แขนน้อยลง

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)