fbpx
  • ศูนย์หัวใจ

  • 1

รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อให้ทันการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างทันท่วงที    ผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ช็อก จำเป็นต้องได้รับยาและการรักษาด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บางครั้งผู้ป่วยหนักโรคหัวใจอยู่รักษาในโรงพยาบาลที่ไม่มี ซี ซี ยู หรือผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล จำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม การช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจต้องทำทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมา ซี ซี ยู อาจเกิดอันตรายในขณะเดินทาง เพราะผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดรักษานับตั้งแต่เริ่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ไม่มีการปรับขนาดของการให้สารน้ำและยาเข้าเส้นในปริมาณที่ถูกต้อง การกระตุ้นหัวใจให้เต้นปกติตลอดจนการตรวจวินิฉัยและการรักษาเพื่อการช่วยชีวิตอื่นๆ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหากเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นโดยแพทย์หัวใจ และอุปกรณ์ช่วยชิวิตขั้นสูง

Mobile CCU เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างทันท่วงที
พร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่พร้อมให้การรักษาพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมเดินทางให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายตลอดเส้นทาง

Heart Center : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)