fbpx
 • ศูนย์โรคไตและไตเทียม

 • 1
Hemodialysis Center

ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤต โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการดูแลรักษา ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ โดยการดูแลของทีมแพทย์ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

ให้บริการรองรับการฟอกเลือดของผู้ป่วย ดังนี้
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยนอก
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยใน
 • การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยวิกฤต
 • การฟอกเลือดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การบริการของศูนย์โรคไตและไตเทียม
 • การฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบธรรมดา (Conventional Intermittent Hemodialysis)
 • การฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)
 • การฟอกเลือดเป็นช่วงแบบยืดระยะเวลา (Sustained Low Efficiency Hemodialysis, SLED )
 • การฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy , CRRT)
 • การกรองพลาสมา (Plasmaperesis)
 • การผ่าตัดเตรียมเส้นสำหรับฟอกเลือด โดยศัลยแพทย์ชำนาญการด้านหลอดเลือดสำหรับฟอกไต ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
บริการพิเศษ
 • การประเมินและการให้คำแนะนำเรื่องอาหารและการควบคุมน้ำโดยนักโภชนาการ ให้บริการถึงห้องฟอกเลือด
 • ประเมิน ให้คำปรึกษา จ่ายยา แนะนำถึงการใช้ยา รวมถึงทบทวนการใช้ยาอย่างละเอียดโดยเภสัชกร ให้บริการถึงห้องฟอกเลือด
 • ให้ความรู้และสอนสุขศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
 • ประเมินติดตามคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ
 • กลุ่มมิตรภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มารับบริการฟอกเลือด แบ่งปันประสบการณื ให้กำลังใจกับสมาชิกในกลุ่ม
 • ผู้รับบริการสามารถชำระค่าใช้จ่ายที่ห้องฟอกเลือด โดยจะมีเจ้าหน้าที่การเงินมาบริการถึงห้องฟอกเลือด
 • ทีมล่ามหลายภาษาในการช่วยประสานงานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ฝ่ายประสานงานประกันต่างประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
 • บริการรถรับส่งจากที่พักมาโรงพยาบาล (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์
 • ห้องเดี่ยว สำหรับฟอกเลือด 12 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ขนาดพื้นที่ห้องที่กว้างขวาง
 • เตียงไฟฟ้า ผู้ป่วยสามารถปรับขึ้น-ลงได้
 • ทีวี ที่มีบริการหลายภาษา
 • โซฟาขนาดใหญ่และพื้นที่ ให้ญาติที่มาเฝ้าขณะฟอกเลือดภายในห้องฟอกเลือด
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ภายในห้องฟอกเลือด
 • ห้องรับรองสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ระหว่างรอเข้าห้องฟอกเลือด ที่เป็นสัดส่วน พร้อมสิ่งอำนายความสะดวกครบครัน เช่น ไมโครเวฟ, โทรทัศน์, น้ำร้อนน้ำเย็น, อุปกรณ์รับประทานอาหาร, โต๊ะรับประทานอาหาร, หนังสือพิมพ์, มุมกาแฟ
เครื่องไตเทียม ที่มีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ
 • เครื่องฟอกเลือดแบบธรรมดา
  - Fresenius รุ่น 4008S นำเข้าจากประเทศเยอรมันนี
  - Nikkiso รุ่น DBB-27 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
 • เครื่องฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูง
  - Fresenius รุ่น 5008 นำเข้าจากประเทศเยอรมันนี
  - Nikkiso รุ่น DBB-07 On-line Hemodiafiltration นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ตัวกรองสำหรับฟอกเลือด ที่มีหลากหลายตามความเหมาะสมสำหรับผู้รับการฟอกเลือดแต่ละบุคคล
ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง (Ultrapure Reverse Osmosis water)ในการฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง(On-line Hemodiafiltration) รวมถึงมีระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

การรับรองมาตรฐาน

การรับรองมาตรฐานสากล The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ได้รับการตรวจรับรองโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา

 • ระบบควบคุมการติดเชื้อภายในศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากล
 • เครื่องไตเทียมแยกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis)
 • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ (RO portable) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis)
 • อุปกรณ์และยาในการช่วยชีวิต รวมถึงมีระบบดูแลคนไข้ในภาวะฉุกเฉิน และมีการประเมินในคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส ที่จะมาโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
 • รถช่วยฟื้นคืนชีพ( Emergency)
 • เครื่องกระตุกหัวใจ( Defibrillator)
 • เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG Monitor)
 • เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย (Pulse Oximeter)
บุคลากรทางการแพทย์
 • อายุรแพทย์โรคไต 3 ท่าน
 • พยาบาลที่ได้ประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสภาการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา จำนวน 2 ท่าน
 • พยาบาลที่จบการอบรมหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ประเทศไทยและสภาการพยาบาลรับรอง จำนวน 7 ท่าน
 • มีอัตราส่วนของพยาบาลไตเทียมต่อผู้ป่วย 1 : 2 ในการดูแลผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • พยาบาลไตเทียมทุกคนผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Lift Support , ACLS) กรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.
 • ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ภายใต้เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล
 • ปลอดภัยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลครอบคลุมทุกระบบ
 • ระบบการสื่อสาร กับหน่วยงานอื่นที่มีส่วนดูแลผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว (One Stop Service)
บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
 • สิทธิ์ประกันสังคม
 • สิทธิ์เบิกตรงสวัสดิการราชการ กรมบัญชีกลาง
 • สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ
 • สิทธิ์ประกันสุขภาพไทยที่ครอบคลุมการฟอกเลือด
 • สิทธิ์ประกันสุขภาพต่างประเทศที่ครอบคลุมการฟอกเลือด
 • ผู้รับบริการชำระค่าใช้จ่ายเอง

การกรองพลาสมา สำหรับผู้ป่วยโรคไต (Plasmapheresis) เป็นการนำเลือดออกจากผู้ป่วยไปผ่านตัวกรองที่มีคุณสมบัติยอมให้โปรตีน, ไซโตไคน์, แอนติบอดีและ immune complex ผ่านออกไปได้ ใข้ในการขจัดโปรตีนและสารสื่อการอักเสบต่างๆ ดังกล่าวออกจากร่างกาย

การบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) วิธีการรักษาที่มีบทบาททำหน้าที่ทดแทนไตเดิมที่เสื่อมสภาพไป โดยอาจเป็นการรักษาชั่วคราวเพื่อรอไตฟื้นหน้าที่ในภาวะไตวายเฉียบพลัน หรือเป็นการรักษาระยะยาวถาวรในภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ภาวะไตวาย / โรคไตเรื้อรัง หมายถึงอะไร ภาวะที่ไตมีการเสื่อมหน้าที่ลง ไม่สามารถขับของเสีย สารน้ำและเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีภาวะบวมหรือมีน้ำท่วมปอด มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงและมีการคั่งของกรดในร่างกาย รวมถึงความผิดปกติของเกลือแร่อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของเซลล์ และอวัยวะระบบต่างๆ

คุณอาจไม่รู้ว่าคุณเป็น"นิ่ว" (การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก)

ศักยภาพความพร้อมศูนย์ไตเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา (Hemodialysis Center)