fbpx
  • ศูนย์กุมารเวช

  • 1

คลินิกด้านพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental-Behavioral Pediatrics)

ดูแลรักษาเด็กทั้งในกลุ่มที่มีสุขภาพดีเพื่อการส่งเสริมป้องกัน และกลุ่มที่มีความผิดปกติ กลุ่มที่เป็นปัญหาพบได้บ่อยในทางคลินิกได้แก่

  • ปัญหาการเจริญเติบโต เช่น เด็กตัวเตี้ย (Short stature) จากสาเหตุต่างๆ ภาวะ น้ำหนักน้อย หรือโรคอ้วน เป็นต้น
  • ปัญหาพัฒนาการ เช่น พูดช้า (Delayed speech) ปัญหาพัฒนาการทางภาษา (Developmental language disorder ) การฝึกพฤติกรรมและแก้ไขการพูดในเด็ก
  • กลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder) ภาวะสมองพิการหรือความผิดปกติของการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อ (Cerebral palsy and motor coordination) พิการทางกาย เช่น การได้ยินผิดปกติิ
  • ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น Down syndrome, Fragile X syndrome, Williams syndrome, Prader Willi syndrome พัฒนาการในเด็กคลอดก่อนกำหนดิ
  • ภาวะซน สมาธิสั้น ปัญหาการเรียน เด็กที่มีความเป็นเลิศทางปัญญา ภาวะปัสสาวะรดที่นอน ภาวะอุจจาระเล็ด เป็นต้น
  • ปัญหาพฤติกรรมและการเลี้ยงดู เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย การร้อง อาละวาด การร้องโคลิค ปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากการขาดการฝึกวินัยในเด็ก เป็นต้น
breathchild vdo

การพ่นยาฝอยละอองด้วย Metered Dose Inhaler

Nose washout vdo

การล้างจมูก (Nose Washout)

reduce fever vdo

การห่อตัวลดไข้

mother

ตรวจเต้านมคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์..ได้ด้วยตัวเอง

tooth01 sub

โครงการ CSR "ทันตกรรมเด็กเพื่อชุมชน"

junior sub

Chiwa Junior 59