fbpx
  • ศูนย์กุมารเวช

  • 1

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ให้บริการตรวจ ประเมิน ค้นหาสาเหตุ เด็กจนถึงวัยรุ่น ที่มีปัญหาหรือความผิดปกติ ทางด้านพัฒนาการทางด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และการเลี้ยงดู เพื่อให้การบำบัดรักษา และการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนในเด็กและวัยรุ่นทำการค้นหาสาเหตุที่ทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่าที่ควรเป็น รับการปรึกษาเพื่อแนะแนวทางและวางรากฐานให้เด็กโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตวิทยาโดยการบำบัดรักษาโดยการจัดโปรแกรมรายบุคคล หรือกลุ่มตามความเหมาะสม เช่น การฝึกพูด (Speech Therapy) การกระตุ้นพัฒนาการและพฤติกรรมบำบัด การเรียนรู้

การทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถทางระดับสติปัญญา พื้นฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์ (ตรวจประเมินเชาว์ปัญญา (IQ Test) ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน (Achievement Test) ประเมินการทำงานของสมอง(Bender Gestalt Test) และการทดสอบทางจิตวิทยาอื่นๆโดยนักจิตวิทยา)

  • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและผู้ปกครองถึงวิธีการแก้ไขปัญหา (Parental Training)
  • การเลือกใช้ยาตามอาการอย่างเหมาะสม ในกรณีจำเป็นจะใช้การรักษาด้วยยาตามอาการอย่างเหมาะสม
  • ประสานงานกับทางโรงเรียน ให้คำแนะนำกับครูประจำชั้น ในบางกรณีจะมีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะตัวสำหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษ โดยความร่วมมือของ ครูการศึกษาพิเศษจากศูนย์ปัญหาการเรียน ร่วมกับผู้ปกครองและคุณครูที่โรงเรียนโดยนำผลสรุปความคิดเห็นจากทีมผู้ตรวจไปใช้เป็นพื้นฐาน

การรักษาโรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก ตอนที่ 2