fbpx
  • หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

  • 1

picu

Pediatric Intensive Care Unit  - PICU หรือ หออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรับรักษาผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 14 ปีบริบูรณ์  ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติ ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติแบบองค์รวม ระบบการประสานงานในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิต ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยจากภาวะแทรก