fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การฝึกพฤติกรรมและแก้ไขการพูดในเด็ก

ear01
 
ปัญหาเรื่องการพูดของลูกน้อย

นับเป็นปัญหาที่คุณแม่สามารถสังเกตได้ง่าย เช่น ลูกพูดช้า พูดไม่ชัด พูดภาษาแปลกๆ หรือลูกไม่พูด และเพื่อให้ได้รับคำอธิบายที่ถูกต้อง คุณแม่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการพูดซึ่งจะช่วยบำบัดรักษาและแก้ไขการพูดหรือความบกพร่องที่เกิดจากการใช้อวัยวะในการพูดหรือความบกพร่องทางสมองซึ่งมีดังนี้

1. ปัญหาด้านภาษา

ปัญหาด้านภาษาในเด็กที่พบบ่อย ได้แก่ ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า สังเกตได้จากการที่เด็กไม่ทำตามคำสั่ง หรือบางครั้งก็ทำ บางครั้งก็ไม่ทำ นอกจากนี้ เด็กในกลุ่มนี้อาจมีปัญหาด้านพฤติกรรมด้วย เช่น ใจร้อน รอคอยไม่ได้ อารมณ์ร้าย เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็อาละวาด ซึ่งปัญหาทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันได้

2. ปัญหาด้านพฤติกรรม

ปัญหาด้านพฤติกรรมมักเป็นปัญหาเรื่องความไม่นิ่งของเด็ก ทำให้มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงก่อนวัยเรียน ช่วงวัยนี้พัฒนาการของเด็กจะดำเนินไปอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นการช่วยเหลือเด็กให้สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของเขาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

3. ปัญหาด้านการพูด

เด็กที่มีความบกพร่องทางอวัยวะที่ใช้พูด เช่น เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เด็กที่มีเส้นยึดใต้ลิ้นสั้นกว่าปกติ เด็กที่มีปัญหาด้านการได้ยิน ภาวะอาการดังกล่าวทำให้เด็กมีปัญหาด้านการพูดได้ เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด

เด็กที่ขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมหรือขาดโอกาสในการพูด เช่น คุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงปล่อยให้เด็กดูแต่โทรทัศน์ จึงทำให้เด็กไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูด และในที่สุดจะส่งผลให้เด็กไม่พูด หรือพูดช้าได้ ส่วนกรณีที่เด็กพูดไม่ชัด การพูดไม่ชัด เช่น ออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียง “อ.อ่าง” หมด หรือ ออกเสียงแม่สะกดไม่ชัด เช่น “ ชอบกิน” เป็น “ชอบกิง” บางรายก็พูดเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ หรือมีปัญหาการพูดติดอ่าง อาจเกิดจากการที่ไม่มีแบบอย่างการพูดที่ถูกต้อง หรือมีพี่เลี้ยงพูดไม่ชัด จึงทำให้เด็กพูดตามเสียงที่ได้ยินมาผิดๆ ซึ่งทำให้กระทบไปถึงบุคลิกของลูกด้วย

เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสมอง ได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาด้านการพูด ปัญหาหลักที่พบในเด็กกลุ่มนี้นั้น จะอยู่ที่การมีความล่าช้าของพัฒนาการทางด้านภาษาที่ไม่สมวัย ร่วมกับการไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกันได้

การให้บริการของนักแก้ไขการพูด คือ
  • การประเมิน ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการฝึกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านภาษา การพูด และพฤติกรรมโดยให้บริการได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • คำแนะนำด้านการฝึกภาษาและจัดโปรแกรมให้ผู้ปกครองนำไปฝึกเด็กที่บ้านได้
  • ประเมินและกระตุ้นการพูดโดยการฝึกด้าน oral sensorimotor โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังจากใช้เครื่องช่วงฟัง
  • ฝึกพฤติกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับวุฒิบัตรทางด้านการปรับพฤติกรรม (BCBA, USA)

คุณแม่สามารถพาลูกมารับการประเมินด้านภาษา และการพูด เพื่อจัดโปรแกรมฝึกที่เหมาะสม ทั้งที่มารับการฝึกที่โรงพยาบาล หรือในกรณีที่ไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางมาบ่อย ๆ อาจจัดทำ Home Program โดยให้ญาติมารับการอบรมวิธีฝึก และนำไปปฎิบัติใช้ที่บ้าน ร่วมกับการมาฝึกที่คลินิกเป็นระยะ ๆ ได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู โทร.1719

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม