fbpx

คลินิกเด็กสุขภาพดีและคลินิกเด็กทั่วไป

  • ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย
  • ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
  • ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน
  • ให้คำแนะนำปรึกษาให้การเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของเด็กแต่ละวัย