fbpx
A Building C Building
1A ทะเบียนประวัติ 1C ทะเบียนประวัติ
แผนกรับผู้ป่วยใน ศูนย์ไอเย็นบำบัด
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ ห้องบำบัดรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป 3C ศูนย์ไตเทียม
คลินิกทำแผล D Building
แผนกรังสีวินิจฉัย 1D ห้องอาหาร
ศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
ศุนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2D-9D อาคารจอดรถ
รับยา 10D ห้องประชุม
ชำระเงิน E Building
2A แผนกผ่าตัด 1E ทะเบียนประวัติ
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ศูนย์บริการลูกค้า
แผนกห้องคลอด ชีววัฒนะ
หน่วยทารกแรกเกิด Coffe Shop
หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต 2E ฝ่ายบริการลูกค้าต่างประเทศ
3A ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ส่วนรับรองลูกค้าอาราบิก
ศูนย์ศัลยกรรมโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ศูนย์สมอง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์สุขภาพจิต
4A ศุนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัว เสียงในหู แผนกโภชนาการ
5A-6A หอผู้ป่วยใน 5A-6A 3E ศูนย์อายุรกรรม
B Building ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
1B ทะเบียนประวัติ แผนกรับผู้ป่วยใน
ศูนย์กุมารเวช รับยา
ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง ชำระเงิน
ศูนย์โรคหอบหืดและภูมิแพ้ 4E ศูนย์หัวใจ
คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ
แผนกรับผู้ป่วยใน ชำระเงินผู้ป่วยใน
2B ศูนย์สุขภาพสตรี 5E ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
Coffee Shop หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต
ศูนย์เลสิกและ Supersight Surgery 6E หออภิบาลผู้ป่วยหนัก 1
3B แผนกตรวจวิเคราะห์ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
ศูนย์ตา ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
4B-5B หอผู้ป่วยใน 4-5B M สำนักผู้บริหาร
6B เซอร์วิสอพาร์เม้นท์ ห้องประชุม
    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    7E-16E หอผู้ป่วยใน 7E - 16E
    Roof ลานจอดเฮลิคอปเตอร์