fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

เป้าหมายในการควบคุมเบาหวาน

die02

การรักษาเบาหวานมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานดำรงชีวิตในสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติ โดยปราศจากโรคแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

รวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการเกิดโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้เป็นเบาหวานเสียชีวิตก็มีความสำคัญ ได้แก่ ควบคุมน้ำหนักตัว งดสูบบุหรี่ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเส