fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

มาทำความรู้จักระยะของมะเร็งเต้านม

 berat

มะเร็งเต้านมนั้น เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งใต้ผิวหนัง ซึ่งคล้ายกับโรคมะเร็งอื่นๆ การ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและระยะเวลาของโรคนั้น จะช่วยให้คุณทราบถึงการแพร่กระจายของมะเร็ง เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาระยะของมะเร็งเต้านมได้ถูกต้องและแม่นยำแพทย์จะทำ การตัดเนื้อเยื่อจากเต้านมเพื่อมาตรวจสอบ และตรวจต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้รักแร้ จากนั้นผลการตรวจวินิจฉัยก็จะสามารถบ่งชี้ ถึงระยะของมะเร็งและข นาดของก้อนเนื้องอกได้

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นตัวช่วยเพื่อความเข้าใจขนาดและระยะเวลาของก้อนมะเร็ง

 • ก้อนมะเร็งขนาด 1 ซม. = ขนาดของเมล็ดข้าวโพดก้อนมะเร็งขนาด 2 ซม. = ขนาดเมล็ดถั่ว
 • ก้อนมะเร็งขนาด 3 ซม. = ขนาดปกติของสตรอเบอรี่
 • ก้อนมะเร็งขนาด 5 ซม. = ขนาดของมะนาวลูกเล็ก
 • ในเบื้องต้นนั้น ลักษณะของก้อนเนื้องอก จะสามารถวัดขนาดได้ 1 ถึง 2 ซม. หรือ ¾ นิ้ว ขึ้นไป

มะเร็งระยะที่ 1 : ระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการ

 • ก้อนเนื้องอกจะมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. (¾ นิ้ว) 
 • มะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง 
 • มะเร็งยังไม่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ 

มะเร็งระยะที่ 2 : ก้อนมะเร็งจะโตกว่าระยะ 1 และอาจยังไม่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

 • ขนาดของก้อนมะเร็งมีขนาดประมาณ 2 ถึง 5 ซม.
 • มะเร็งอาจจะลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ได้
 • การลุกลามของมะเร็งอาจจะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองและบริเวณที่อยู่ใกล้ 

ก้อนมะเร็งที่มีขนาดมากกว่า 5 ซม.

 • มะเร็งอาจจะลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ได้
 • ก้อนมะเร็งอาจยังไม่ปรากฎในเต้านม อย่างไรก็ตาม เซลล์มะเร็งอาจจะกระจายไปถึง ต่อมน้ำเหลืองแล้ว

มะเร็งระยะที่ 3 : การลุกลามของเซลล์มะเร็งอาจจะอยู่กับที่หรืออาจไปถึงต่อมน้ำเหลืองที่คอ

 • ขนาดของก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 5 ซม. (2นิ้ว)
 • ไม่มีก้อนที่เต้านม แต่มีมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองและบริเวณที่อยู่ใกล้ 
 • เนื้องอกมีขนาดเล็กกว่า 5 ซมและมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

มะเร็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. (2นิ้ว)

เนื้องอกมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะใกล้เคียง เช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนัง 

 • มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองที่คอ
 • มะเร็งแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง หรือต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้

หมายเหตุ : มะเร็ง ผิวหนังที่เกิดขึ้นบริเวณเต้านมเป็นอีกหนึ่งของโรคมะเร็งเต้านม และสามารถจัด

เป็นมะเร็งระยะที่ 3 ได้ เนื่องจากไม่มีเนื้องอกปรากฎ เซลล์มะเร็งชนิดนี้จะหดอยู่ในท่อน้ำเหลือง ซึ่ง

จะทำให้บริเวณผิวหนังของเต้านมมีรอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติ บางส่วนมีสะเก็ด หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ

มะเร็งระยะที่ 4 : มะเร็ง ในระยะนี้ได้แพร่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกาย และเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

 • เซลล์จะแบ่งตัวไม่หยุด ร่างกายจะไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้ ดัง นั้นเซลล์จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่ใกล้เคียงและแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ โดยอาจจะไปตามกระแสเลือด หรือทางน้ำเหลือง เราเรียกการแพร่กระจายนี้ว่า “Metastasis”

มะเร็งเต้านมในระยะสุดท้ายถือเป็นระยะที่ร้ายแรง และอาจถึงเสียชีวิตได้ การได้รับการรักษาจาก

แพทย์ผู้ช่วยชาญด้านโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องจะสามารถ ช่วยให้อาการทุเลาลงได้

หากคุณหรือคนที่คุณรัก สงสัยว่ามีเนื้องอกที่เต้านม หรือยังไม่เคยผ่านการตรวจเต้านมประจำปี สามารถมาตรวจได้ที่ศูนย์เต้านม รพ.กรุงเทพพัทยา 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ