fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) คืออะไร

โรคกระดูกพรุน คือ โรคที่เนื้อกระดูกลดลงและโครงสร้างของกระดูกเสื่อมลง มีผลให้เกิดกระดูกอ่อนแอ เปราะบาง หักง่าย 

โรคกระดูกพรุนมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า อัตราการเสียชีวิตใน 1 ปีหลังจากกระดูกสะโพกหักในผู้หญิงสูงอายุ พบสูงเกือบ 20 % ทั้งคนผิวขาวและคนไทย สำหรับผู้ที่รอดชีวิตพบว่าเกือบ 80% ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างน้อยหนึ่งอย่างได้ และเกือบ 30% มีความพิการแบบถาวร