fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ใครควรตรวจ มวลกระดูก (BMD)บ้าง?

1.ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ชายอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

2.ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ

  • หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี (early menopause) ซึ่งหมายรวมถึงผู้ที่ตัดรังไข่ทั้งสองข้างก่อนหมดประจำเดือน
  • มีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen deficiency) ก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ต่อเนื่องนานกว่า 1 ปี ยกเว้นกรณีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
  • ได้รับยาสเตอรอยด์เป็นระยะเวลานาน (prednisolone วันละ 7.5 มิลลิกรัมหรือเทียบเท่าเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือน)
  • มีประวัติบิดาหรือมารดากระดูกสะโพกหัก
  • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

3.ตรวจพบภาวะกระดูกบางหรือกระดูกสันหลังผิดรูปจากการถ่ายภาพรังสี (radiological osteopenia/ vertebral deformity by X-ray)

4.มีประวัติกระดูกหักจากภยันตรายแบบไม่รุนแรง

5.ส่วนสูงลดลงมากกว่า  4 ซม.