fbpx
  • แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  • 1

แพ็กเกจคลอด (สำหรับคนไทย)

Delivery Package

แพ็กเกจคลอด (สำหรับคนไทย) นอน รพ. ราคา (บาท)
คลอดปกติ 2 คืน 57,900
ผ่าตัดคลอด 3 คืน 69,900
ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน 3 คืน 70,900
ผ่าตัดคลอด+ผ่าตัดไส้ติ่ง 3 คืน 79,900
ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน+ผ่าตัดไส้ติ่ง 3 คืน 80,900

- ราคาสำหรับหญิงฝากครรภ์ที่ รพ.กรุงเทพพัทยา ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ และมาพบแพทย์ขั้นต่ำ 4 ครั้ง

ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

ราคานี้รวม

1.ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษ และค่าห้องเด็กทารกแรกเกิด  1 คน
2.ค่าบริการพยาบาลและการบริการโรงพยาบาล
3.ค่าอาหารมื้อปกติสำหรับมารดาและนมสำหรับทารก (ยกเว้นนมพิเศษทางการแพทย์)
4.ค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์ (แพ็กเกจ1-5) ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (แพ็กเกจ2-5 )และค่าธรรมเนียมกุมารแพทย์
5.ค่าห้องคลอด เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำคลอด
6.ค่าพยาบาลช่วยผ่าตัดหรือช่วยคลอด
7.ค่ายา และเวชภัณท์ สำหรับมารดาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และทารกแรกเกิดไม่มีภาวะผิดปกติ
8.ค่าเครื่องมือแพทย์ในการเฝ้าระวังอาการของเด็ก 6 ชั่วโมงแรกในวันแรกคลอด
9.ค่าตรวจกรุ๊ปเลือดและระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ของทารก
10.ค่าวัคซีนป้องกันวัณโรค และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มแรก
11.ค่าตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
12. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 18 ชิ้น
13.ชุดอุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิด 
14.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขที่ไม่ครอบคลุม

1.แพ็กเกจคลอด ครอบคลุมเฉพาะการคลอดของมารดาที่มีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 37 สัปดาห์และเป็นครรภ์เดี่ยว
2.ค่าตรวจรักษาโรคร่วมหรือภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การคลอด โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
3.กรณีใช้แพ็กเกจคลอดปกติทางช่องคลอด แต่ไม่สามารถคลอดได้และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจผ่าตัดคลอดได้  โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นจากการรอคลอดตามความเป็นจริงในอัตราปกต4.กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนหลังการคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมตามจริงในอัตราปกติ
5.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การขอผ่าตัดคลอดตามฤกษ์
6.หากมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับทารก เช่น หอบ ตัวเหลือง ภาวะติดเชื้อ เป็นต้น โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยหักค่าเหมาจ่ายของทารกแรกคลอดออก  
7.กรณีใช้สิทธิ์ประกันไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่ายได้ และไม่เขียนเอกสารประกันย้อนหลัง กรณีลูกค้าไม่แจ้งสิทธิ์ก่อน (ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จเป็นราคารวม และไม่สามารถแจกแจงรายการย่อยได้)
8.ใช้สิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น  ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษอื่นๆได้อีก
9.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุ่นใจเมื่อฝากครรภ์ที่เรา...
- ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยด้วยสูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา
- ห้องคลอดปลอดเชื้อ ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับสากล
- หออภิบาลผู้ป่วยแรกเกิดวิกฤต (NICU) ที่พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง

รับคำแนะนำเพิ่มเติม