fbpx
 • บริการเอกสารทางการแพทย์

  บริการเอกสารทางการแพทย์

 • 1
เอกสารทางการแพทย์
 • ใบรับรองแพทย์
 • ประวัติการรักษา
 • ใบชันสูตร/คำให้การ/ใบชันสูตรพลิกศพ
 • คำรับรองแพทย์
 • ใบเคลม
ขั้นตอนในการขอเอกสาร
 1. ติดต่อแผนกเวชระเบียนอาคาร E ชั้น 1
 2. ระยะเวลาในการดำเนินเอกสารใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน
 3. ค่าธรรมเนียม ตามประเภทของเอกสาร
 4. การขอรับเอกสาร

มารับด้วยตนเอง

 1. กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารทางการแพทย์ (ดาวน์โหลดเอกสาร )
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่/Passport กรณีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ใช้สูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก

บุคคลอื่น/ตัวแทน มารับเอกสารแทนผู้ป่วย

 1. กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารทางการแพทย์ (ดาวน์โหลดเอกสาร) และเขียนมอบฉันทะระบุชื่อ-สกุล บุคคลมารับเอกสารแทน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย/ใบขับขี่/ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ลงนามสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรบัตรประชน/ใบขับขี่/ Passport ที่ยังไม่หมดอายุ ของบุคคลที่มารับ
รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว